Regulamin

Kontakt: Kancelaria Prawno- Mediacyjna Ewelina Zander- Zięcina, ul. Adama Asnyka 9/2, 32-020 Wieliczka, NIP: 644-345-69-14, REGON: 366269974

REGULAMIN

DEFINICJE

Kancelaria– Kancelaria Prawno- Mediacyjna Ewelina Zander- Zięcina z siedzibą w Wieliczce (32-020), przy ul. Adama Asnyka 9/2, posiadająca nr NIP: : 644-345-69-14, REGON: 366269974

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła chęć skorzystania z usług Kancelarii drogą elektroniczną wypełniając „Formularz kontaktowy” (składając Zapytanie) zamieszczony na stronie internetowej.

Użytkownik– podmiot korzystający z Serwisu, w tym również Klient.

Serwis– strona internetowa lub aplikacja, pod którą Kancelaria prowadzi serwis internetowy, działający w domenie kancelaria-zander-ziecina.pl

Opinia Prawna– Usługa, w ramach której Klient otrzymuje informację w zakresie regulacji prawnych dotyczących wskazanego przez Klienta zagadnienia prawnego na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, orzecznictwa sądów oraz piśmiennictwa wraz ze wskazaniem możliwych sposobów jego rozwiązania; analiza zagadnienia prawnego, dokonywana jest na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i/lub złożonych/przedstawionych dokumentów.

Informacja Prawna– Usługa, w ramach której Klient otrzymuje informację w zakresie regulacji prawnych dotyczących wskazanego przez Klienta zagadnienia prawnego na podstawie przepisów prawnych powszechnie obowiązujących. Informacja nie jest oparta na opiniach wyrażonych w piśmiennictwie, orzecznictwie sądowym, analizie stanu faktycznego ani złożonych/przedstawionych dokumentów, nie zawiera również wskazania możliwych sposobów rozwiązania zagadnienia prawnego.

Umowa– umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta na warunkach określonych w Regulaminie pomiędzy Kancelarią a Klientem.

Zapytanie– wniosek złożony przez Klienta za pomocą „Formularza kontaktowego” udostępnionego w Serwisie o wykonanie usługi prawnej.

Dane Osobowe– rozumie się przez to informacje zawierające: imię i nazwisko, numer telefonu, numer NIP/PESEL, adres poczty elektronicznej, dane teleadresowe oraz inne dane wprowadzone i/lub przesłane przez Użytkownika podczas korzystania z usług prawnych oferowanych przez Kancelarię.

Ustawa– ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr. 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Dzień Roboczy– każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., Nr 4 poz. 28 z późn. zm.).

            2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa:

 • zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego kancelaria-zander-ziecina.pl

  zwanego dalej Serwisem;

 • zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu;

 • rodzaj i zakres usług prawnych świadczonych przez Kancelarię za pośrednictwem Serwisu (drogą elektroniczną);

 • zasady świadczenia usług prawnych za pośrednictwem Serwisu (drogą elektroniczną);;

 • warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług (drogą elektroniczną) prawnych za pośrednictwem Serwisu;

 • zasady płatności wynagrodzenia za usługi prawne świadczone za pośrednictwem Serwisu (drogą elektroniczną);

Serwis umożliwia zapoznanie się z przedmiotem działalności Kancelarii, ułatwia dostęp do oferowanych usług, a także daje możliwość skorzystania z porad prawnych on-line lub dokonania zgłoszenia sprawy do obsługi prawnej.

Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.


                                                                                                                         3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystanie z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.

 2. Serwis, jego zawartość, wizerunek graficzny, zamieszczane treści stanowią własność Kancelarii Prawno- Mediacyjnej Ewelina Zander- Zięcina i podlegają ochronie prawa autorskiego, a jego rozpowszechnianie, kopiowanie, chociażby w części wymaga każdorazowo uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii.

 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmian zamieszczanych na stronach Serwisu treści, publikacji i materiałów.

 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i brak dostępu do Serwisu, spowodowane czynnikami niezależnymi.

 5. Osoba zainteresowana usługami Kancelarii powinna skontaktować się z Kancelaria osobiście, telefonicznie, mailowo lub poprzez wypełnienie „Formularza kontaktowego” dostępnego na stronie internetowej Serwisu (usługi świadczone drogą elektroniczną). Wszelkie dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Serwisu (zakładka „Kontakt”).

 6. Kancelaria nieodpłatnie udostępnia użytkownikom Regulamin za pomocą Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści.

                                                                               4.RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Kancelaria za pośrednictwem Serwisu świadczy usługi w zakresie pomocy prawnej, polegające na:

 • udzielaniu Informacji Prawnych,

 • sporządzaniu Opinii Prawnych,

 • sporządzaniu projektów umów,

 • sporządzaniu projektów pism procesowych,

 • opracowaniu projektów innych aktów prawnych (np. jednostronne oświadczenia, uchwały),

W zakresie postępowania mediacyjnego:

 • prowadzeniu postępowań mediacyjnych w szerokim zakresie,

 • sporządzaniu ugód,

 • sporządzaniu protokołów

 1. Korzystanie z pomocy prawnej Kancelarii niewymienionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest możliwe na podstawie odrębnych umów zawartych z Kancelarią po dokonaniu bezpośrednich indywidualnych uzgodnień między Klientem a Kancelarią.

 1. ZOBOWIĄZANIA KANCELARI

 1. Kancelaria zobowiązuje się do przestrzegania zasad lojalności wobec Klienta i chronienia jego interesów w ramach powierzonych spraw.

 1. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię oparta jest na rozumieniu przez adwokatów, radców prawnych i innych prawników Kancelarii odpowiednich ustaw, orzecznictwa oraz praktyki będących w mocy w chwili świadczenia pomocy prawnej. Późniejsze zmiany przepisów, nowe orzecznictwo lub praktyka mogą mieć wpływ na aktualność udzielonej pomocy prawnej, ale Kancelaria nie jest zobowiązana do aktualizowania udzielonych porad pod kątem późniejszych zmian w przepisach i praktyce.

 2. Kancelaria zobowiązuje się do wykonywania obsługi prawnej ze szczególną starannością wynikającą z wiedzy prawniczej i zasad etyki zawodowej oraz z zawodowego prowadzenia tego typu działalności. Kancelaria świadczy pomoc prawną na podstawie informacji udzielonych przez Klienta i nie ma obowiązku zweryfikowania ich o ile nic innego nie wynika z wyraźnych zastrzeżeń umownych.

 3. Strony zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o wszystkich sytuacjach, w których Kancelaria mogłaby narazić się na konflikt interesów w rozumieniu zasad etyki zawodowej. W razie zaistnienia istotnego prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu interesów, Kancelaria podejmie niezbędne środki zgodne, aby uniknąć takiego konfliktu, w tym zastrzega prawo do odmowy przyjęcia wykonania usługi. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów, Kancelaria dołoży najlepszych starań, aby nie ucierpiały interesy Klienta.

 4. Kancelaria zastrzega sobie prawo do prowadzenia określonych spraw a także odmowie ich prowadzenia.

 1. TAJEMNICA ZAWODOWA

 1. Kancelaria oraz wszystkie osoby wykonujące umowę z Klientem w jej imieniu zobowiązani są zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz Klienta.

 2. Wszelkie informacje, uzyskane od Klienta, które nie są dostępne publicznie w okresie świadczenia przez Kancelarię pomocy prawnej w związku z Umową będą traktowane jako poufne.

 3. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie jest ograniczony czasowo.

 4. Kancelaria nie będzie wykorzystywać na potrzeby osób trzecich informacji poufnych uzyskanych od Klienta oraz nie będzie wykorzystywać dla potrzeb Klienta informacji poufnych uzyskanych od osób trzecich.

 5. Jeżeli Kancelaria lub osoby działające w jej imieniu, zostaną zobowiązani do ujawnienia informacji poufnych dotyczących Klienta odpowiednim władzom publicznym, Kancelaria poinformuje Klienta (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu lub obowiązku ujawnienia.

 1. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

Wszelkie informacje, uzyskane przez Klienta lub osoby działające w jego imieniu od Kancelarii lub osób działających w jej imieniu w okresie świadczenia pomocy prawnej w związku z Umową, które nie są publicznie dostępne będą traktowane przez Klienta jako poufne (tajemnica przedsiębiorstwa). W szczególności dotyczy to propozycji, ofert, specyfikacji, projektów, dokumentów, zasad, technik, metod, planów lub scenariuszy działania, procedur lub warunków umowy, wynagrodzenia, a także przedmiotów praw wyłącznych lub bezwzględnych oraz informacji uzyskanych w związku z negocjowaniem lub zawieraniem Umowy (w szczególności drogą przetargu, konkursu ofert, zaproszenia do składania ofert, negocjacji z zaproszeniem), także uzyskane bez zapłaty przez Klienta wynagrodzenia.

Klient nie będzie wykorzystywać na potrzeby osób trzecich informacji poufnych uzyskanych od Kancelarii lub osób działających w jej imieniu, w szczególności zaś na rzecz konkurentów Kancelarii (w tym poprzez wywieranie wpływu na ofertę konkurencji).

Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących sposobu prowadzenia działań windykacyjnych przez Kancelarię, a w szczególności sposobów prowadzenia korespondencji, wzorów dokumentów, wezwań do zapłaty itd. oraz sposobu prowadzenia windykacji bezpośredniej.

Klient oświadcza, iż w działaniach windykacyjnych prowadzonych przez siebie nie będzie wykorzystywał procedur windykacyjnych stosowanych przez Kancelarię.

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGA ELEKTRONICZNĄ

 1. Kancelaria świadczy usługi prawne i mediacyjne płatne.

 2. Usługi świadczone przez Kancelarię są w języku polskim, chyba że strony uzgodnią inaczej.

 3. Kancelaria zapewnia świadczenie usług w dni robocze godzinach od 9.00 do 15:00, możliwość ustalenia innego terminu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

 4. Kancelaria i osoby działające w jej imieniu mogą porozumiewać się z Klientem, jego personelem, doradcami i innymi osobami działającymi w jego imieniu i na jego rzecz pisemnie, pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.

 5. Klient ponosi odpowiedzialność za ryzyka wynikłe z tytułu korzystania z takiej komunikacji (obejmujące m.in. opóźnienia, groźbę przechwycenia i nieupoważnionego dostępu do takiej korespondencji, jak też ryzyko wirusów), chyba że szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej Kancelarii lub osób działających w jej imieniu.

 6. Usługi prawne są wykonywana po zawarciu Umowy.

 7. Umowa o świadczenie usług w zakresie pomocy prawnej jest umową starannego działania. Kancelaria nie gwarantuje osiągnięcia określonych rezultatów.

 8. Kancelaria świadczy usługi poprzez właściciela lub poprzez współpracujących z Kancelarią prawników będących Radcami Prawnymi, Adwokatami bądź aplikantami radcowskimi lub adwokackimi.

 9. Kancelaria wykonuje usługi na podstawie przedstawionych danych oraz aktualnego stanu prawnego.

 10. Klient uprawniony jest do wykorzystywania otrzymanych od Kancelarii dokumentów, w szczególności opinii prawnych, informacji prawnych, projektów umów, projektów pism procesowych, projekty innych dokumentów jedynie do własnych potrzeb i zabrania się wykorzystywania ich w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia usług podobnych do usług świadczonych przez Kancelarię.

 11. Wszelkie przesłane Klientowi dokumenty podlegają ochronie prawa autorskiego i nie mogą być rozpowszechniane przez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii.

 12. W braku odmiennych uzgodnień Kancelaria może wykorzystywać wszelkie dokumenty powstałe w związku z wykonywaniem Umowy jako podstawę do wykonywania zadań na rzecz innych klientów, o ile nie narusza zobowiązania do zachowania poufności.

 13. Po zakończeniu wykonywania Umowy Kancelaria przekaże Klientowi na jego wniosek całość dokumentacji z nim związanej.

 14. Kancelaria ma prawo zniszczyć dokumenty, które w opinii Kancelarii nie będą potrzebne do celów prawnych, jeżeli Klient odmówił ich odebrania i o ile nie uzgodniono, że Kancelaria przechowa te dokumenty za określonym wynagrodzeniem.

 1. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest z należytą starannością współdziałać w wykonaniu Umowy, w szczególności:

 • udzielać niezbędnych pełnomocnictw,

 • udzielać pełnych i wyczerpujących informacji oraz wyjaśnień dotyczących realizowanych zleceń,

 • przekazywać pełną dokumentację dotyczącą zleceń w terminach umożliwiających należytą reprezentację jego interesów,

 • wpłacać terminowo zaliczki oraz opłaty związane z wykonywaniem Umowy,

 • niezwłocznie informować Kancelarię o wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na sposób, zakres i treść wykonywanych przez Kancelarię usług, w tym o wpłatach dokonanych przez dłużników, zawieranych z nimi porozumieniach, kierowanych do Klienta reklamacjach oraz o umorzeniach należności.

 1. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za niemożność realizacji swoich świadczeń wynikających z nieuiszczenia bądź nieterminowego uiszczenia przez Klienta kosztów lub opłat.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII

 1. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niedokładne przedstawienie stanu faktycznego przez Klienta.

 2. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za skutki niewywiązania bądź nienależytego wywiązywania się Klienta z obowiązków określonych w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 3. Kancelaria nie jest odpowiedzialna za niemożność realizacji swoich świadczeń wynikających z nieuiszczenia bądź nieterminowego uiszczenia przez Klienta kosztów lub opłat.

 4. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady w wykonaniu Umowy, jeśli wynikają one z udostępnienia niepełnej dokumentacji, bądź udzielenia niepełnych albo sprzecznych ze stanem faktycznym informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi, albo braku należytego współdziałania w wykonaniu Umowy ze strony Klienta:

 • w szczególności- nieterminowego uiszczania opłat i kosztów związanych z postępowaniem prowadzonym w imieniu Klienta.

 1. Odpowiedzialność Kancelarii z tytułu nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia OC.

 2. Wyłączona jest odpowiedzialność za utracone korzyści oraz w przypadku powierzenia do wykonania Umowy dotyczącej windykacji należności na mniej niż 31 dni przed upływem terminu jej przedawnienia.

 1. ZŁOŻENIE ZAPYTANIA I WYCENA

 1. Zapytanie Klient składa poprzez adres mailowy .W zależności od rodzaju usługi, jednocześnie z Zapytaniem Klient przedstawia zagadnienie prawne, stan faktyczny oraz przesyła stosowne dokumenty.

Złożenie Zapytania wymaga:

 • zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania ich postanowień;

 • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania Umowy;

 • posiadania adresu poczty elektronicznej;

 1. Kancelaria w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zapytania prześle Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wycenę usługi (zwana dalej „Ofertą”).

 2. Brak odpowiedzi w terminie określonym w 3 niniejszego paragrafu jest równoznaczne z niepodjęciem przez Kancelarię wykonania usługi i z tego tytułu Klientom nie przysługują względem Kancelarii żadne roszczenia.

 3. Kancelaria może złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia się przez Kancelarię wykonania usługi. Odmowa podjęcia się wykonania usługi nie wymaga uzasadnienia.

 4. Kancelaria nie odpowiada za podanie błędnych Danych Osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej przez Klienta.

W Ofercie Kancelaria poda:

kwotę netto wynagrodzenia (zwanego dalej „Wynagrodzeniem”),

sposób i termin uiszczenia Wynagrodzenia;

przewidywany czas realizacji usługi,

okres obowiązywania Oferty.

Wynagrodzenie zostaje wyliczone na podstawie:

 • przewidywanego nakładu pracy koniecznego do wykonania usługi,

 • złożoności zagadnienia prawnego przedstawionego przez Klienta.

W przypadku konieczności uzupełnienia informacji podanych w Zapytaniu, Kancelaria w korespondencji zwrotnej zwróci się do Klienta o podanie dodatkowych danych i/lub dokumentów.

W sytuacji określonej w 9 niniejszego paragrafu, termin przedstawienia Oferty, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, biegnie od dnia uzupełnienia informacji przez Klienta.

 1. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY DROGA ELEKTRONICZNĄ

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania akceptacji Oferty przez Klienta.

 2. Akceptacja Oferty następuje poprzez odesłanie odpowiedzi na wiadomość Kancelarii zawierające Ofertę oraz zapłaty całości ustalonego Wynagrodzenia.

 3. Brak zapłaty całości Wynagrodzenia Kancelarii w wskazanym terminie, uznaje się za odmowę przyjęcia Oferty Kancelarii przez Klienta. Jednocześnie Kancelaria przestaje być związana złożoną Ofertą.

 4. Kancelaria może w każdej chwili odmówić realizacji usługi i odstąpić od Umowy, jeżeli jej wykonanie mogłoby wiązać się z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Uzupełnienie zlecenia przez Klienta, na podstawie sporządzonej przez Kancelarię prośby o sprecyzowanie nie stanowi nowego zlecenia, w związku z czym ustalone w Ofercie Wynagrodzenie nie ulega zmianie.

 6. Złożenie przez Klienta dodatkowych pytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako zlecenie wykonania odrębnej usługi prawnej.

 7. Wynik realizacji Umowy zostanie wysłany na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w Zapytania, chyba że strony postanowią inaczej.

 8. Umowa jest zawarta na czas wykonania określonej usługi prawnej.

 9. W terminie 7 dni od dnia wpływu Wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii, Kancelaria wyśle Klientowi Fakturę VAT. Klient wyraża zgodę na wystawienie Faktury VAT bez jego podpisu oraz wysłania jej w formacie PDF na podany w Zapytaniu adres poczty elektronicznej. W Zapytaniu Klient może zaznaczyć chęć otrzymania Faktury VAT papierowej. W takim przypadku Faktura VAT wysłana zostanie w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia Wynagrodzenia na rachunek bankowy Kancelarii, na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w Zapytaniu.

 10. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu drugiej stronie. Oświadczenie o wypowiedzeniu przesłane pocztą elektroniczną uważa się za złożone z chwilą wprowadzenia go do środka komunikacji elektronicznej w sposób, który pozwala adresatowi na zapoznanie się z jego treścią.

 11. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usługi a przed wykonaniem usługi wynagrodzenie zostanie zwrócone przez Kancelarię przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 12. Każda ze stron może bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o udzielenie porady prawnej i o postępowanie mediacyjne.

.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Kancelaria i Klient zobowiązują się dołożyć w dobrej wierze starań, aby niezwłocznie rozstrzygnąć spór lub roszczenie wynikłe lub związane z Umową w drodze negocjacji lub poprzez skierowanie sprawy do mediacji.

 1. Jeżeli podjęte negocjacje lub mediacja nie przyniosą pomyślnych rezultatów i o ile strony nie uzgodniły inaczej, wszelkie spory wynikające z Umowy lub powstałe w związku z Umową, w szczególności dotyczące jej ważności i skuteczności, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania Umowy.

 2. Jeżeli Klient jest Konsumentem właściwość sądu ustalona zostanie wyłącznie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą osobno uzgodnić umowną właściwość sądu, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa to dopuszczają.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na strona internetowych Serwisu.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Postanowienia wchodzą w życie z dniem opublikowania nowego/zmienionego Regulaminu na stronach Serwisu.

 4. W wypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy, do stosunku prawnego nawiązanego w drodze jej zawarcia stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy.